I shot the serif

‘I shot the serif’ by Tom Gabor

Now say something